CAOSport wijzigingen 2021

De overgrote meerderheid van de werkgevers heeft ingestemd met het eindbod dat de werkgeversdelegatie 14 december 2020 heeft voorgelegd. Vandaag is voorts duidelijk geworden dat ook de achterbannen van de drie vakbonden hebben ingestemd met het sobere eindbod.

Afspraken
Dit betekent dat onderstaande afspraken zijn ingegaan per 1 januari 2021.

Algemeen

 • De looptijd van de CAO Sport bedraagt 1 jaar (1 januari – 31 december 2021)
 • Alle voorstellen gelden uitsluitend voor het jaar 2021

1. Werkbehoud
Werkgevers vinden het van groot belang dat werknemers in de sport (zo veel mogelijk) behouden blijven. Daartoe is het voorstel dat interne mobiliteit in de sector wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
De Werkgeversorganisatie in de Sport zal namens werkgevers zorgdragen voor:

 • Communicatie: leden op de hoogte brengen van de tools en mogelijkheden voor interne (branchebrede) mobiliteit
 • Het creëren van (een) oplossing(en) (om vacatures te delen) – in eerste instantie gericht op directeuren
 • Het faciliteren van (een) tool(s) voor detachering (tijdelijk ‘in- en uitlenen’ werknemers) binnen de sport
 • Het stimuleren van leden om (via het P&O platform) vacatures te delen.

Verder zal artikel 35 lid 4 CAO Sport betreffende reorganisaties (voor het jaar 2021) worden uitgebreid in die zin dat opgenomen zal worden dat werknemers die hun baan verliezen door Covid-19 het recht hebben om binnen twee jaar als interne kandidaat te solliciteren. Er hoeft dus niet per se sprake te zijn van een reorganisatie.
2. Koopkrachtbehoud

 • Geen structurele salarisverhoging (indexering): 0% verhoging van de salarisschalen en salarissen
 • Behoud van de eindejaarsuitkering over 2021
 • Behoud periodieken van 2021 ingevolge de beloningssystematieken

3. Aanvullende waardering naar werknemers

 • Eenmalig een extra vrije dag op 5 mei 2021 of een andere dag naar keuze
 • Beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget voor opleiding en ontwikkeling vanuit het arbeidsmarktfonds Samen Presteren ter waarde van € 20.000 – € 40.000. Sociale partners gaan bezien op welke wijze dit bedrag wordt ingezet om zoveel mogelijk ten goede te komen aan (alle) werknemers
 • De CAO Sport 2021 wordt uitgebreid met een artikel “Thuiswerkbeleid” waarin wordt opgenomen dat iedere sportwerkgever in overleg met de medezeggenschap een thuiswerkregeling afspreekt. De WOS ondersteunt en faciliteert werkgevers hierin.

Processtappen
Op dit moment worden de afspraken in de cao verwerkt. Na ondertekening door alle vakbonden zal de CAO Sport 2021 worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna de definitieve tekst op de website van de WOS en in de cao-app wordt geplaatst. Dit proces neemt enkele weken in beslag. Uiteraard zal de WOS u op de hoogte stellen als de definitieve versie van de cao beschikbaar is.

Vragen?
Mocht u (tussentijds) vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl.